Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

El dret a unes vacances periòdiques retribuïdes és un dret constitucionalment reconegut als treballadors (art. 40.2 C.E.). Igualment la llei reconeix als treballador per compte d’altri, el dret a un període de vacances anual, amb càrrec a l’empresari.
 
Amb l’arribada de l’època estival i el començament de les vacances dels treballadors, volem fer esment als aspectes que creiem més importants.
 
Drets i obligacions de les parts:

 • Són nuls els pactes, individuals o col·lectius, que suposin la substitució de les vacances per una quantitat de diners.
 • Per als treballadors, el dret de vacances és irrenunciable i indisponible.
 • L’empresari esta obligat a concedir vacances, dintre de l’any. Es prohibeix el descompte dels permisos concedits durant aquest període.

 
Fixació i durada:

 • La fixació de les vacances s’ha de realitzar de comú acord entre empresari i treballador. En cas de desacord, el període de vacances el pot fixar unilateralment l’empresari, però el treballador podrà formular demandada davant la jurisdicció social per la seva impugnació.
 • La durada no podrà ser inferior a 30 dies naturals, a gaudir durant l’any natural, si el treballador a donat serveis durant un any. Si el període de serveis es inferior al any, opera el principi de proporcionalitat, segons el qual els dies de vacances serà proporcional al període de temps treballat.
 • El període de vacances anual en dies naturals compren tant els dies festius com els laborables. Si el primer dia coincideix en diumenge, aquest no es podrà computar perquè tal dia és de descans.
 • Els treballadors a temps parcial tenen els mateixos dies de vacances anuals que els treballadors a jornada sencera.

 
Calendari de vacances:

 • El calendari de vacances es fixa a cada empresa, d’acord amb el sistema que es determini.
 • El treballador ha de conèixer les dates que li corresponen de vacances dos mesos abans de començar a gaudir-les. Aquest termini coincideix amb el previst per a interposar la demanda en cas de disconformitat.

 
Incidències abans i/o desprès de les vacances:

 • Quan coincideixi el període de vacances amb una situació d’ I.T. derivada d’embaràs, part o lactància i/o amb les suspensions de la relació laboral per permís de maternitat o paternitat, el treballador té dret a gaudir de les vacances en una data alternativa al finalitzar el període de suspensió encara que hagi finalitzat l’any natural al que correspongui.
 • Sobre la resta de situacions d’I.T. (malaltia comuna o accident de treball) quan coincideixin total o parcialment amb les vacances (sent irrellevant que la I.T. comenci abans o durant les vacances), el treballador pot gaudir les seves vacances quan finalitzi aquesta situació d’I.T. sempre i quan no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en que s’hagin originat.