Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Com tots els anys per aquestes dates, s’acosta el començament del termini per presentar l'autoliquidació per l'Impost sobre Societats i per l'Impost sobre la Renda de no Residents amb establiment permanent.

Així, el pròxim dia 1 de juliol de 2020 l'Agència Tributària posarà en marxa la Campanya de l'Impost sobre Societats de l'exercici 2019 que està condicionada, a més per les circumstàncies especials que tenim per la COVID-19, per les modificacions mercantils aprovades respecte a la formulació i aprovació de comptes anuals, a més d'altres novetats i obligacions de caràcter formal que hem de saber.

Aquesta campanya de Societats -que per a la major part de les entitats començarà l'1 de juliol- com hem comentat està condicionada per l'aprovació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març i el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, que van ampliar els terminis de formulació i aprovació dels comptes anuals a conseqüència de la crisi sanitària i, d'acord amb això, es va regular la possibilitat de presentar una segona declaració de l'Impost sobre Societats fins al 30 de novembre de 2020, si els comptes anuals finalment aprovats difereixen de la informació comptable tinguda en compte per a la preparació de la declaració a presentar en període voluntari.

En aquest sentit, el termini per formular els comptes anuals que no haguessin acabat quan es va declarar l'estat d'alarma -14 de març passat- finalitza l'1 de setembre pròxim i per a aquestes entitats, el termini d'aprovació per la Junta General dels comptes de l'exercici acabarà l'1 de novembre.

Com el termini per declarar l'Impost sobre Societats és de 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu, amb els terminis mercantils establerts podria succeir que determinades entitats haguessin de presentar l'autoliquidació d'aquest impost abans que haguessin aprovat els seus comptes. Malgrat això, el Govern ha decidit no alterar el termini per autoliquidar l'impost, que continuarà sent l'esmentat -per a entitats amb exercici coincident amb l'any natural de l'1 al 27 de juliol de 2020, perquè el 25 i 26 són dies inhàbils-. No obstant això, si a la fi d'aquest termini l'entitat no hagués aprovat comptes, aquesta declaració es realitzarà amb els "comptes anuals disponibles" que, en última instància, seran les resultants de la comptabilitat portada d'acord amb el Codi de Comerç.

En cas que, finalment, els comptes aprovats fossin diferents a les utilitzades en la declaració, l'entitat presentarà una nova -fins al 30 de novembre de 2020 com a màxim- tenint aquesta autoliquidació uns efectes molt concrets que detalla la norma.

La resta de novetats de la campanya, més que normatives, que són poques, són novetats gestores.

Atenció. El termini de presentació es manté amb caràcter general dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (enguany en ser dissabte el 25 de juliol, el termini acaba el 27 de juliol), per a entitats el període impositiu de les quals de 2019 coincideixi amb l'any natural. No obstant l'anterior, si el període impositiu coincideix amb l'any natural, i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és del 1-7-2020 al 20-7-2020, tots dos inclusivament, si bé pot realitzar-se en l'entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d'estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi oberta al seu nom el compte en la qual es domicilia el pagament. En els supòsits de domiciliació bancària els pagaments s'entenen realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, considerant-se justificant de l'ingrés el que expedeixi l'entitat de dipòsit.

Tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les Comunitats Autònomes del País Basc i Navarra.

Atenció. Recordi que tindrà caràcter obligatori per als contribuents, la presentació per via electrònica a través d'Internet dels Models 200 i 220, independentment de la forma o denominació que adopti el subjecte passiu de l'impost.

 

Incidència del COVID-19 en els comptes anuals i en l'Impost de societats

En matèria de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals de les diferents empreses i entitats, l'article 40 i 41 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, va establir un règim extraordinari. Aquest règim extraordinari va ser dies després matisat per la modificació introduïda per la disposició final primera del Reial decret llei 11/2020 (publicat en el BOE del dia 1 d'abril).

En concret en aquesta normativa:

a) S'establia la suspensió del termini de tres mesos des del tancament de l'exercici social per a la formulació de comptes anuals, que es reprendria per altres tres mesos des que finalitzi l'estat d'alarma.

En el cas que els comptes anuals ja estiguessin formulades a la data de declaració de l'estat d'alarma, s'estenia el termini per a la seva verificació per auditors fins als dos mesos posteriors a la finalització de l'estat d'alarma.

Conforme això es retardaven els terminis per a les reunions de les juntes generals ordinàries d'aprovació de comptes (tres mesos següents a la data en la qual finalitzés el termini per formular els comptes); i si aquestes ja haguessin estat convocades abans de la declaració de l'estat d'alarma i la seva data de celebració fos posterior, es podria modificar el lloc i l'hora de celebració o revocar la convocatòria.

b) En el cas de societats cotitzades, s'estenia a sis mesos des del tancament de l'exercici social l'obligació de publicar i remetre l'informe financer anual i l'informe d'auditoria de comptes anuals a la CNMV i s'establia que la junta general ordinària podria celebrar-se dins dels deu mesos a comptar des del tancament de l'exercici social.

Doncs bé, amb efectes des del 28 de maig de 2020, el Reial decret llei 19/2020 estableix que el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l'1 de juny de 2020 (i no des de la finalització de l'estat d'alarma). D'altra banda, es redueix a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació.

Tenint en compte l'anterior, en l'àmbit tributari l'RDL 19/2020 ha modificat el règim de presentació de les declaracions de l'Impost sobre Societats dels exercicis iniciats al 2019 per aquells contribuents del qual el termini per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici s'hagi ajustat al que es disposa en els referits articles 40 i 41 del Reial decret llei 8/2020 (modificat, com hem indicat, pel Reial decret llei 19/2020).

La novetat és que si a 25 de juliol de 2020 l'entitat hagués aprovat comptes -cosa que pot ocórrer sense incomplir cap termini segons el que hem vist en les modificacions mercantils- aquesta declaració es realitzarà amb els "comptes anuals disponibles" que, en cotitzades, seran els comptes auditats i, per a totes les altres, seran els comptes auditats -si és el cas- o els comptes formulats però, si no han estat formulades encara -el que també és possible segons vam veure perquè el termini finalitza el 31 d'agost- amb la comptabilitat portada d'acord amb el Codi de Comerç.

Però, si els comptes aprovats fossin diferents a les utilitzades en la declaració, l'entitat presentarà una nova, fins al 30 de novembre de 2020 com a màxim.

 

Per a més informació, truqui’ns al 938 706 408 o enviï un correu a agora@agora-sa.com i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.