Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

En el BOE del dia 27 de maig s'ha publicat Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19, amb efectes des del 28 de maig de 2020.

Pel que a l'àmbit tributari es refereix, s'amplien, d'una banda, algunes de les ja decretades anteriorment (s'amplia a 4 mesos -anteriorment eren 3- el període de l'ajornament sense interessos de demora) i per un altre s'afegeixen noves mesures (efectes a la declaració de l'Impost de societats derivats del retard en l'aprovació de comptes per la COVID 19, retard excepcional a setembre de 2020 de la publicació del llistat de deutors a Hisenda Pública, exempció en AJD de les escriptures de formalització de diferents moratòries...), que resumim a continuació.

 

1. Mesures en l'ajornament d'obligacions tributàries per a pimes i autònoms

Respecte als ajornaments sense garanties, amb un màxim de 30.000€, per deutors amb volum d'operacions que no superi 6.010.121,04€, de les autoliquidacions el termini de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig, regulats per l'article 14 del Reial decret llei 7/2020, en els quals no es reportaven interessos de demora pels 3 primers mesos, ara s'estableix que no es reportin pels 4 primers mesos.

D'altra banda, s'amplia el termini en què no es reportaran interessos de demora derivats de l'ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres: Serà durant el termini dels quatre primers mesos (passa de 3 mesos a 4 mesos).

 

2. Adaptacions per a la presentació de la declaració de l'Impost de societats

Com bé coneixem el termini per a la presentació de l’IS està directament relacionat amb els terminis de compliment de les obligacions comptables i mercantils de les empreses.

El tancament de comptes de l'exercici 2019 s'ha vist afectat per la pandèmia mundial de la COVID- 19, i el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (modificat pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març i pel RDL 19/2020 que estem ressenyant) va establir mesures de caràcter mercantil, entre altres en els apartats 3 i 4 del seu article 40:

3. L'obligació de formular els comptes anuals, ordinàries o abreujades, individuals o consolidades, en el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social que incumbeix a l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica i, quan fos legalment exigible, l'informe de gestió i altres documents exigibles segons la legislació de societats, queda suspesa fins a l'1 de juny de 2020, reprenent-se de nou per altres tres mesos a comptar des d'aquesta data. No obstant l'anterior, serà vàlida la formulació dels comptes que realitzi l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica durant l'estat d'alarma podent igualment realitzar la seva verificació comptable dins del termini legalment previst o acollint-se a la pròrroga prevista a l'apartat següent.

4. En el cas que, a la data de declaració de l'estat d'alarma o durant la vigència d'aquest, l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica obligada hagués formulat els comptes de l'exercici anterior, el termini per a la verificació comptable d'aquests comptes, tant si l'auditoria fos obligatòria com a voluntària, s'entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat d'alarma.

Doncs bé l'RDL 19/2020, en el seu article 12, introdueix les adaptacions per la presentació de la declaració de l'Impost de Societats a la realitat provocada per la pandèmia, això és, als quals s'ajustin per la formulació i aprovació dels comptes anuals al que s'estableix en els articles 40 i 41 del citat del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, permetent que aquelles societats que no hagin pogut aprovar els seus comptes anuals abans que acabi el termini de declaració d'aquest Impost, puguin presentar-la amb els comptes disponibles en aquest moment.

No s'altera el termini per autoliquidar l'impost: pel que continuarà sent de 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Com sabem, de l'1 al 25 de juliol de 2020 per a entitats el període impositiu de les quals de 2019 coincideixi amb l'any natural.

La novetat és que si a 25 de juliol de 2020 l'entitat hagués aprovat comptes -cosa que pot ocórrer sense incomplir cap termini segons vist a les modificacions mercantils- aquesta declaració es realitzarà amb els "comptes anuals disponibles" que, en cotitzades, seran els comptes auditats i, per a totes les altres, seran els comptes auditats -si és el cas- o els comptes formulats però, si no han estat formulades encara -el que també és possible segons vam veure perquè el termini finalitza el 31 d'agost- amb la comptabilitat portada d'acord amb el Codi de Comerç.

Però, si els comptes aprovats fossin diferents de les utilitzades a la declaració, l'entitat presentarà una nova, fins al 30 de novembre de 2020 com a màxim.

 

Per a més informació, truqui’ns al 938 706 408 o enviï un correu a agora@agora-sa.com i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.