Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

A la pàgina web de la Seguretat Social s'han publicat les següents Preguntes i Respostes sobre les noves ajudes a treballadors i treballadores autònoms, que exposem a continuació:

 

Sóc treballador per compte propi i beneficiari de la prestació extraordinària i he reprès la meva activitat. Continuo comptant amb alguna ajuda?

Sí. A partir de l'1 de juliol els autònoms i autònomes que vinguessin percebent la prestació extraordinària per cessament d'activitat es beneficiaran automàticament d'una exoneració de les quotes de la Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.

Llavors, quant pagaré a la Seguretat Social aquests mesos?

Al juliol, els beneficiaris/as de la prestació extraordinària per cessament d'activitat no pagaran quota de Seguretat Social perquè l'exoneració serà del 100%. A l'agost, es pagarà la meitat, ja que l'exoneració aconseguirà el 50% de la quota, i a la quota del mes de setembre, pagaran un 25% menys que a la quota ordinària.

Haig de sol·licitar aquesta exempció o s'efectuarà d'ofici?

No és necessari sol·licitar l'exempció, perquè s'efectuarà d'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social en relació amb tots els autònoms que deixin de percebre la prestació extraordinària per cessament d'activitat, mantinguin l'alta en el règim corresponent i no sol·licitin la prestació per cessament d'activitat.

El meu negoci està en marxa però continuo facturant molt poc. Continuaré cobrant la prestació?

Els/es autònoms/as que mantinguin l'activitat però vegin reduïda la seva facturació en el tercer trimestre a un 75% respecte al mateix període al 2019 (o els seus rendiments nets siguin inferiors a 1,75 vegades el SMI) podran sol·licitar la prestació ordinària per cessament d'activitat.

Com a novetat, els treballadors autònoms/es de temporada podran accedir a la prestació extraordinària fins al 30 de setembre sempre que els seus ingressos al 2020 siguin inferiors a 1,75 vegades el SMI.

En què consisteix la prestació ordinària per cessament d'activitat?

La prestació aconsegueix el 70% de la base reguladora, és a dir uns 660 euros per a un treballador o treballadora autònoma que cotitzi per la base mínima. A això cal sumar l'abonament de la part de la quota corresponent a contingències comunes, per la qual cosa el benefici econòmic pot arribar als 930 euros mensuals.

La prestació ordinària és compatible amb el manteniment de l'activitat?

Sí, és compatible.

Es descomptarà del meu temps d'atur? Computarà com a drets consumits?

La prestació ordinària per cessament d'activitat compatible amb el treball sí que computarà com a dret consumit, per la qual cosa el període consumit serà descomptat.

Quins requisits haig de complir per sol·licitar la prestació ordinària per cessament d'activitat?

Cal estar afiliats i en alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o al Règim Especial dels Treballadors de la Mar, en el seu cas, i estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social. Si això últim no es compleix, l'autònom té trenta dies naturals per ingressar les quotes corresponents.

És necessari haver cotitzat per cessament d'activitat com a mínim durant 12 mesos immediatament anteriors de forma continuada.

A més, cal acreditar una reducció de la facturació durant el tercer trimestre de 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant aquests mateixos períodes uns rendiments nets superiors a 5.818,75€ al trimestre (1,75 vegades el SMI).

Haig d'esperar que acabi el trimestre per sol·licitar la prestació?

Pot sol·licitar-se a partir de l'1 de juliol de 2020, però només tindrà efectes econòmics des d'aquesta data en el cas que se sol·liciti abans del 15 de juliol. Si se sol·licita després tindrà efectes des de l'endemà al de la sol·licitud.

Fins quan podré percebre la prestació?

Com a màxim fins al 30 de setembre de 2020. A partir d'aquesta data només es podrà continuar percebent si compleixen tots els requisits que estableix la Llei General de la Seguretat.

Haig de continuar pagant la quota?

Les quotes a la Seguretat Social s'hauran de continuar abonant mentre es percebi aquesta prestació. No obstant això, els autònoms/es que percebin aquesta prestació, rebran, a més de l'import d'aquesta, l'import de les cotitzacions corresponent a les contingències comunes.

El meu negoci no aixeca cap i he decidit tancar. Tinc dret a la prestació? Durant quant temps?

En cas de tancament es manté el dret a prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball que es tingui reconeguda fins al dia en què faci efecte la baixa en el règim. A partir d'aquest moment per percebre prestació per cessament d'activitat ordinària hauran d'acreditar-se els requisits establerts a l'article 330 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. .

Haig de pagar IRPF per la prestació extraordinària? I per la de cessament d'activitat?

Sí, cal pagar l'IRPF perquè cap d'aquestes dues prestacions figura en la llista de rendes exemptes d'aquest impost.

La possibilitat de passar a percebre la prestació ordinària per cessament d'activitat és aplicable a autònoms societaris?

Tenen dret a percebre aquesta prestació tots els autònoms societaris que hagin percebut fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat i que compleixin els requisits exigits.

Com i quan se sol·licita?

La sol·licitud cal fer-la a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que hagi triat el treballador/a autònom.

Es començarà a percebre amb efectes des de l'1 de juliol, sempre que la sol·licitud es presenti abans del dia 15 de juliol. Si es presenta més tard, els efectes es generaran des de l'endemà al de la presentació.

I si deixo de complir els requisits?

Les persones que sol·licitin aquesta prestació poden renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020. També es pot retornar la prestació quan es consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 superaran els llindars indicats. Les mútues col·laboradores i l'Institut Social de la Marina, en el seu cas, faran les verificacions corresponents.

 

I si sóc autònom/a de temporada...

Tinc dret a alguna prestació?

Sí, com a novetat, els autònoms/as de temporada tenen dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat. Per això, han d'haver estat donats d'alta i cotitzant com a tal durant almenys cinc mesos entre els mesos d'octubre a març en els dos exercicis anteriors (2018 i 2019).

A més d'estar al corrent de pagament, cal complir altres requisits, com no haver estat treballador/a per compte d'altri durant més de 120 dies entre l'1 de març de 2018 i l'1 de març de 2020. A més:

- No haver estat d'alta o assimilat a l'alta en cap règim durant els mesos de març a juny de 2020.

- No haver percebut cap prestació de la seguretat social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb el treball autònom.

- No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.

- Si no s'està al corrent de pagament, l'autònom tindrà trenta dies naturals per a l'ingrés de les quotes degudes)

Quant cobraré?

La quantia de la prestació serà l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui.

Des de quan es percebrà la prestació extraordinària?

Amb efectes de l'1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que es presenti la sol·licitud entre l'1 i el 15 de juliol. En cas contrari, els efectes queden fixats l'endemà de la presentació de sol·licitud.

També podrà sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprès entre el 27 de juny de 2020 i el mes d'octubre de 2020.

Haig de continuar abonant les quotes si em concedeixen la prestació extraordinària?

Com venia passant amb la prestació extraordinària, durant la percepció de la prestació no serà obligatori cotitzar, romanent el treballador/a autònom en situació d'alta.

Presenta algun tipus d'incompatibilitat?

La prestació serà incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de la Seguretat Social que no fos compatible amb la seva alta com a treballador autònom.

La prestació serà incompatible amb el treball autònom o per compte propi si els ingressos que es percebin durant l'any 2020 superin els 23.275 euros.

I si en algun moment deixo de complir els requisits?

Els treballadors i treballadores autònoms que sol·licitin aquesta prestació podran renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020. També poden retornar per iniciativa pròpia la prestació quan considerin que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 superaran els llindars indicats.

 

Per a més informació, truqui’ns al 938 706 408 o enviï un correu a agora@agora-sa.com i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.