Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

L'informem que mitjançant el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, i amb efectes des del 9 de juliol de 2020, s'inclou en l'àmbit d'aplicació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) la facultat de vigilar el compliment de les obligacions exigibles en matèria d'higiene en els centres de treball, de protecció personal de les persones treballadores i d'adaptació de les condicions de treball, l'organització dels torns o l'ordenació dels llocs de treball i l'ús de les zones comunes. Al mateix temps, s'estableix un tipus infractor específic i autònom que conté la conducta empresarial consistent a incomplir les obligacions previstes sobre els centres de treball fixades pel Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny.

La modificació suposa:

1. Habilitar als funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), integrants del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, i del Cos de Sotsinspectors Laborals, escala de Seguretat i Salut Laboral, així com als funcionaris de les administracions de les comunitats autònomes als quals es refereix l'article 9.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals, per a vigilar i requerir, i, en el seu cas, estendre actes d'infracció, en relació amb el compliment per part de l'ocupador de les següents obligacions en matèria de prevenció i higiene dels centres de treball quan afectin les persones treballadores (establertes en l'art. 7.1 a), b), c), i d RDL 21/2020):

a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en cada cas.

b) Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors i, quan això no sigui possible, proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.

d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries previsible de major afluència.

2. Establir un tipus infractor específic i autònom que conté la conducta empresarial consistent a incomplir les obligacions que acaben d'assenyalar-se, que es qualifica com a infracció greu, i que serà sancionable en els termes, pels òrgans i amb el procediment establerts per a les infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals per la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

En el cas d'incompliments de les administracions públiques, es procedirà conforme al procediment especial previst en el Reial decret 707/2002, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial d'actuació de la ITSS i per la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, o en la normativa autonòmica d'aplicació.

Finalment, ha de tenir-se en compte que aquesta habilitació extraordinària estarà vigent fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

Per a més informació, truqui’ns al 938 706 408 o enviï un correu a agora@agora-sa.com i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.