Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Com cada any, arriba l’abril i davant la tessitura d’haver de presentar la Declaració de la Renda ens fem les mateixes preguntes recurrents: aquest any tinc l’obligació de presentar-la? Puc aplicar-me alguna deducció o deduir-me alguna despesa que he tingut durant l’any? Quins guanys he de declarar? I així un reguitzell de preguntes que moltes vegades no té fi, sumat al desconeixement del perquè aquest any el resultat és diferent. Per què he de pagar, si sempre he cobrat?

Donem resposta a totes aquestes preguntes:

Amb quin ingressos mínims s'està obligat a presentar la declaració de la renda? Si durant l’any s’ha treballat a dues empreses diferents s’ha de fer la declaració? Els treballadors que tenen diferents fonts d’ingressos però no arriben al mínim han de fer la declaració?

Amb caràcter general, estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut el 2017 rendes subjectes a l'impost. Tot i així, s’estableixen uns mínims. Declararan totes aquelles persones que hagin tingut uns ingressos bruts de més de 22.000 €. En cas d’haver treballat a diferents empreses, el límit serà de 12.000 €, sempre que els ingressos de la segona empresa siguin com a mínim de 1.500€. També tindran obligació de declarar aquells que obtinguin rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials superiors a 1.600€ o rendes imputades majors a 1.000€. Les rendes imputades son el 1,1% o 2% (en funció de la població) dels valors cadastrals dels immobles que no siguin vivenda habitual ni estiguin arrendats.

 

Per fer la declaració de forma conjunta s’ha d’estar casat?

La declaració conjunta es refereix a declarar la totalitat dels membres d’una unitat familiar. La unitat familiar bàsica és de dos membres i per poder-la fer conjunta han d’estar casats. Ara bé, una unitat familiar també existeix en absència de matromini, com la que està composta per un pare o mare i un fill/a, el que seria una família monoparental. En aquest cas, també es podrà realitzar una declaració conjunta entre pare/mare i fill/a.

En les parelles de fet només un dels seus membres (pare o mare) pot formar unitat familiar amb els fills que reuneixin certs requisits anteriorment i, en conseqüència, optar per la tributació conjunta. L'altre membre de la parella ha de declarar de manera individual. El mateix criteri és aplicable en els casos de separació o divorci amb guàrdia i custòdia compartida.

 

Les hipoteques i els lloguers desgraven?

Amb efectes des de l'1 de gener de 2013 se suprimeix la deducció per inversió en habitatge habitual prevista en l'apartat 1 de l'article 68 de la Llei de l'impost i s'estableix un règim transitori que permet que els contribuents que hagin adquirit abans d'aquesta data el seu habitatge habitual puguin continuar practicant la deducció en les mateixes condicions en què ho feien. Per a aquests contribuents, la quantia de la deducció per inversió en habitatge habitual es desglossarà en dos trams: un d'estatal i un altre d'autonòmic.

Les deduccions per lloguer de la residència habitual  poden estar composades per dos trams: l’estatal i l’autonòmic. Pel que respecta a la deducció estatal, s'ha suprimit amb efectes 1 de gener de 2015 i igualment s'estableix un règim transitori que permet que els contribuents que haguessin formalitzat el lloguer abans d'aquesta data i vinguessin gaudint d'aquest benefici fiscal puguin continuar practicant la deducció. Pel que fa al tram autonòmic, a Catalunya es pot deduïr un percentatge de les quantitats aportades al lloguer si es compleixen una sèrie de requisits establerts per la Llei.

 

Com desgraven els fills i les persones a càrrec? En el cas dels pares quina xifra es dedueix cada un? I en el cas dels germanes que comparteixen els pares a càrrec?

En primer lloc, destacar que durant els 3 primers anys del nadó, la mare treballadora gaudirà d’una prestació de 100€ mensuals, que podrà rebre cada mes o demanar-los de forma íntegra a cada declaració de la renda. A més, els fills que convisquin amb els declarants, siguin menors de 25 anys (o amb discapacitat) i tampoc tinguin ingressos superiors a 8.000€ (1.800€ en cas que facin declaració), tindran una aplicació directa a la declaració dels pares, ja que aplicarà un concepte que a l’IRPF es defineix com a “mínims”, que procura reduir la base on s’aplicarà l’impost. No és un valor que desgravi de forma directa, sinó que suma en el seu conjunt amb d’altres circumstàncies familiars com l’edat, discapacitats pròpies i de descendents i ascendents. En el cas dels pares, aplicarà a aquell contribuent que hagi tinut cura de l’ascendent durant més de la meitat de l’any.

 

Els plans de pensions desgraven?

Les aportacions a Plans de Pensions són objecte d’importants avantatges fiscals amb la possibilitat de desgravar els diners aportats, amb certs límits, en la declaració de la Renda mitjançant una reducció de la base imposable.

El límit màxim de les aportacions realitzades que s’aplicaran en la reducció de la base imposable és la menor de les dos següents quantitats:

  • El 30% del rendiment net del treball i activitats econòmiques, o
  • 8.000 euros.

S’ha de tenir en compte que al superar aquests límits no es poden reduir totes les aportacions anuals al pla de pensions, però si existeix la possibilitat de reduir aquest excés en els següents 5 exercicis.

 

S’ha de declarar el subsidi d’atur?

Si, sens dubte, és com si hagués cobrat d’un altre pagador. Per exemple, un contribuent que cobri durant els primers mesos de l’any 9.500 € i que es quedi sense feina, si cobra 2.500 € o més d’atur abans de finalitzar l’any, com que comptarà que haurà rebut rendes de més d’un pagador (de la seva antiga empresa i de la Seguretat Social) i supera el límit de 12.000€ haurà de fer obligatòriament la declaració de la Renda.

 

Si s’han rebut diners d’algun premi de loteria, s’han de declarar?

Si, una categoria d’ingressos rellevant al a declaració de la Renda son els guanys i premis. Aquests venen produïts per certs ingressos extraordinaris com per exemple el Plan PIVE, transmissions patrimonials, certes ajudes i també els premis per sortejos. Si bé alguns premis estan encara exempts de tributar, molts dels premis ja tindran una retenció aplicada en el moment del seu cobrament. Els contribuents del IRPF que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment del abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.

 

S’han de declarar els diners que ha tornat el banc per reclamar la clàusula sol?

Per norma general no s’han de declarar com ingressos les quantitats retornades pels bancs en aplicació de clàusules sol. Així ho estableix el Real Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sol. Dit això, si la sentència judicial condemna a la entitat al pagament dels costos al client, aquest si haurà d’incloure aquesta quantitat en la declaració de la Renda que presenti com a guany patrimonial en la base imposable general. En aquest aspecte, és important fer l'estudi de cada cas concret.

 

He treballat a l’estranger, què he de fer?

En primer lloc, cal determinar quina és la Residència. Aquesta, com a norma general, és allà on s’ha residit més de la meitat de l’any. També pot ser aquell país on hi ha el centre principal d’interessos econòmics i personals. Allà on hi hagi la residència, s’haurà de declarar la “Renda Mundial”, aglutinant els ingressos dels diferents països on s’ha treballat, i tenint en compte aquelles retencions pagades a l’estranger que puguin ser aplicades en funció de cada conveni entre països.

 

Recorda, fer la Declaració de la Renda és un tema moltes vegades bastant complicat. Aquí entren en joc moltes variables a tenir en compte: deduccions, reduccions, mínims, trams estatals i autonòmics, separació i tractament fiscal diferent depenent de la tipologia dels ingressos i de les despeses que haguem tingut durant l’any, etc. En definitiva, un cúmul de consideracions a tenir en compte per part del contribuent a l’hora de fer la Declaració. És per això que s’ha de ser cautelós, i en part realista, en el moment de decidir si la Declaració de la renda la fa un mateix o un professional en la matèria. En molts casos, el voler-nos estalviar el cost que d’un assessor ens pot arribar a costar més car que no pas derivar aquesta tasca en un expert en la matèria. A Àgora t'oferim l'estudi, confecció i tramitació de la teva Renda, amb la seguretat que dona estar en mans d'experts en la matèria.

No dubtin en consultar-nos a la següent adreça agora@agora-sa.com per més informació, o trucant al 938 706 408.