Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

L'informem que el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha adoptat diverses mesures extraordinàries per millorar la situació d'empreses i persones treballadores per la crisi causada per la COVID-19. Algunes de les mesures més demandades consisteixen en la possibilitat de l'ajornament o una moratòria en les cotitzacions socials durant aquest període.

En aquesta guia tractarem de resoldre alguns dels dubtes sobre aquestes mesures.

 

Ajornament de quotes

Qui pot sol·licitar-ho?

L'empresari (persona física o jurídica) o el treballador autònom, en nom propi o a través del seu representant o el seu autoritzat RED, sempre que no presenti deute amb anterioritat als períodes afectats per la mesura, ni tingui un ajornament anterior vigent.

Quan ha de presentar-ho?

S'ha de sol·licitar dins dels deu primers dies naturals del mes d'abril, maig i juny respecte les quotes de les quals el termini reglamentari d'ingrés es correspongui amb els citats mesos.

Quin tipus d'interès comporta l'ajornament?

Es tracta d'un interès molt reduït, del 0,5%, interès set vegades inferior al que normalment s'estableix.

És compatible amb una moratòria?

Aquest tipus d'ajornament és incompatible amb la moratòria. Les sol·licituds d'ajornament per períodes dels quals també s'hagi sol·licitat la citada moratòria es tindran per no presentades, si al sol·licitant se li ha concedit aquesta última.

A més:

Des del moment de la sol·licitud, el deutor serà considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social pels mesos dels quals, l'ajornament se sol·licita, fins que es dicti la corresponent resolució.

Qualsevol sol·licitud d'ajornament COVID, sigui d'un mes o de diversos mesos, serà objecte d'una única resolució, finalitzat l'últim dels 3 mesos ajornables.

Durant els mesos des de la sol·licitud fins a la resolució de l'ajornament, no es reportaran interessos.
En la concessió de l'ajornament, s'atorgarà un termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, amb un màxim de 12 mensualitats, a comptar des del mes següent al qual s'hagi dictat la resolució.

 

Moratòria en les quotes a la Seguretat Social

Qui pot sol·licitar-la?

Qualsevol autònom o empresa que les activitats estiguin compreses en les dotze activitats que determina l'Ordre Ministerial publicada en el BOE el 28 d'abril de 2020. La moratòria no serà aplicable per a les empreses que hagin estat exonerades de pagar cotitzacions socials pels seus treballadors afectats per ERTOs per força major a causa del coronavirus. Els treballadors per compte propi podran accedir a la moratòria si les activitats que realitzin no es troben suspeses en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

De quines activitats es tracta?

Fabricació de fusteria metàl·lica, lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat, instal·lació de fusteria, comerç al detall en establiments no especialitzats i de fleca, altres cultius perennes, altres cultius no perennes, activitats odontològiques, perruqueria i altres tractaments de bellesa, agències de publicitat i altres activitats d'impressió i arts gràfiques.

Quin termini màxim es pot sol·licitar?

Fins a sis mesos pel pagament de les obligacions amb la Seguretat Social. D'aquesta forma, podran demorar el pagament de les cotitzacions que hagin d'efectuar-se en els mesos de maig, juny i juliol. Aquestes quotes s'hauran d'abonar sis mesos després.

Quins interessos de demora o recàrrec s'aplicaran?

Cap. Es contempla la moratòria del pagament de les aportacions empresarials per la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta i les quotes dels treballadors per compte propi o autònoms. Les empreses i autònoms que poguessin no tenir dret a la moratòria podran sol·licitar l'ajornament abans esmentat al 0,5% d'interès durant els períodes de pagament de maig i juny.

Qui no podrà sol·licitar la moratòria?

La moratòria no serà aplicable per a les empreses que hagin estat exonerades de pagar cotitzacions socials pels seus treballadors afectats per ERTO per força major a causa del coronavirus. En el cas dels treballadors per compte propi es concedirà, sempre que les activitats que realitzin no es troben suspeses en ocasió de l'estat d'alarma declarat. A més, les empreses i autònoms que poguessin no tenir dret a la moratòria podran sol·licitar l'ajornament al 0,5% d'interès durant els períodes de pagament de maig i juny.

Les empreses quan poden sol·licitar l'ajornament i la moratòria?

Tant les moratòries com els ajornaments han de sol·licitar-se abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini reglamentari d'ingrés. Per tant, aquelles empreses que així ho desitgin poden:

  • Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de maig, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents al mes d'abril, o, en defecte d'això, l'ajornament de les quotes d'aquest mes d'abril.
  • Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juny, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents al mes de maig, o, en defecte d'això, l'ajornament de les quotes d'aquest mes de maig.
  • Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juliol, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de juny.

 

Si sóc un treballador per compte propi, quan puc sol·licitar l'ajornament i la moratòria?
Els treballadors per compte propi poden sol·licitar tant les moratòries com els ajornaments abans del transcurs dels deu primers dies naturals del mes reglamentari d'ingrés.

  • Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de maig, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de maig, o, en defecte d'això, l'ajornament de les quotes d'aquest mes de maig.
  • Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juny, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de juny, o, en defecte d'això, l'ajornament de les quotes d'aquest mes de juny.
  • Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juliol, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de juliol.

 

Des d'Àgora restem a la seva disposició per a qualsevol  dubte o gestió necessària, tant per a empreses, com particulars i autònoms. Truqui’ns al 938 706 408 o enviï un correu a agora@agora-sa.com i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.