Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Estaran obligats a presentar declaració per aquest Impost, ja ho siguin per obligació personal o per obligació real, els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d'acord amb les normes reguladores de l'impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedissin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d'acord amb les normes reguladores de l'impost, resulti superior a 2.000.000 d'euros (a l'efecte de l'aplicació d'aquest segon límit, s’hauran de tenir en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguin o no exempts de l'impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que disminueixin el valor d'aquests, ni tampoc els deutes o obligacions personals dels quals hagi de respondre el subjecte passiu). 

Les persones mortes l'any 2017 en qualsevol dia anterior al 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost. 

Els residents en territori espanyol que passin a tenir la seva residència a un altre país podran optar per seguir tributant per obligació personal a Espanya pel conjunt dels béns i drets de contingut econòmic que siguin titulars a 31 de desembre, amb independència del lloc on estiguin situats els béns o es puguin exercitar els drets. L'opció s’ha d'exercitar mitjançant la presentació de la declaració en el primer exercici en el qual hagués deixat de ser resident al territori espanyol.

L'opció es podrà exercitar també per aquells subjectes passius que van deixar de ser residents en territori espanyol en els exercicis en els quals es va eliminar el gravamen sobre l'impost sobre el patrimoni (2008 a 2010, tots dos inclosos) i van optar al seu moment per seguir tributant a Espanya per obligació personal.

Així mateix s’ha de tenir en compte la subjecció a l'impost sobre el patrimoni per obligació real dels contribuents de l'IRPF que optin per tributar per l'impost sobre la renda de no residents, mantenint la condició de contribuents per l'IRPF, conforme al règim especial dels "treballadors desplaçats a territori espanyol" establert en l'article 93 de la LIRPF i les especialitats en la tributació dels contribuents no residents que siguin residents en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu d'acord amb l'establert en la disposició addicional quarta de la Llei de l’imposat sobre el patrimoni.