Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

S’estableix la moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual dels qui pateixen dificultats extraordinàries per atendre el seu pagament a conseqüència de la crisi del COVID-19. S’aplicaran als contractes de préstec o crèdits garantits amb hipoteca immobiliària en els que el deutor es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica establerts. Aquesta mesura s’aplicarà també als fiadors i avaladors del deutor principal, respecte al seu habitatge habitual i amb les mateixes condicions.

QUÈ S’ENTÉN PER VULNERABILITAT ECONÒMICA?

Perquè el deutor hipotecari pugui aplicar aquesta mesura, haurà de complir amb TOTS aquests requisits:

1. Trobar-se en situació d’atur o, en el cas d’empresaris o professionals, tenir una pèrdua substancial dels seus ingressos o de vendes igual o superior al 40%.

2. Que en el mes anterior, el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi el límit de 3 vegades l’IPREM.
   - Import IPREM mensual: 537,84€
   - Import límit: 1.613,52€

Aquests valors s’incrementaran amb les següents característiques que tingui la unitat familiar:
   - Per cada fill: increment 0,1
   - Família Monoparental: 0,15
   - Persona major de 65 anys a càrrec: increment de 0,1
   - Discapacitat superior al 33% a càrrec: límit de 4 vegades l’IPREM
   - Deutor sigui discapacitat superior al 33%: límit de 5 vegades l’IPREM

3. Quota hipotecària, més les despeses i subministres bàsics, sigui superior al 35% dels ingressos que tinguin el conjunt de la unitat familiar.

4. La unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en esforç d’accés a l’habitatge.

QUÈ VOL DIR “ALTERACIÓ SIGNIFICATIVA”?

Que l’esforç que representa la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per almenys 1,3.

Exemple:
   - Unitat familiar amb ingressos de 2.000€ nets.
   - Quota Hipotecària: 650€
   - Esforç hipotecari: 32,50%
   - Esforç Hipotecari per 1,3: 42,25%
   - Nous ingressos de la unitat familiar: 1.400€ nets
   - Esforç Hipotecari: 46,42%
   - Com l’esforç hipotecari és del 46,42% superior als 42,25%, estarem complint aquest requisit.

QUINA DOCUMENTACIÓ HAUREM D’APORTAR PER FER LA SOL·LICITUD

1. En cas d’estar a l’atur, certificat de l’entitat gestora de la prestació.

2. En cas de cessament de l’activitat, certificat expedit per l’AEAT per justificar aquest cessament.

3. Justificar les persones de la unitat familiar:
   - Llibre de família
   - Certificat d’empadronament de les persones que hi viuen en el domicili en el moment de realitzar la petició.
   - Declaració de discapacitat o dependència.

4. Titularitat dels béns:
-   Nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat.
-   Escriptura de compravenda de l’immoble.

5. Declaració responsable al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients.

PROCEDIMENT PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD

 Aquesta sol·licitud es podrà realitzar a partir de l’entrada en vigor del reial decret i fins 15 dies després de la finalització de l’estat d’alarma. S’haurà d’adreçar a la seva entitat bancària amb la documentació anteriorment mencionada i fer la sol·licitud. Cada entitat bancària tindrà a disposició la declaració responsable necessària per a fer la sol·licitud.

IMPORTANT: Si es presenta la sol·licitud sense complir els requisits anteriorment descrits, serà el deutor el responsable dels danys i perjudicis que s’hagin produït, més les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures. Aquest import de danys i perjudicis no pot ser inferior al benefici obtingut amb la moratòria de la hipoteca.

 

Des de Àgora estem a la seva disposició per a assessorar-lo  i realitzar totes les gestions necessàries. Per a més informació, truqui’ns al 938 706 408 o enviï un correu a agora@agora.sa.com i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.