Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

L'informem que ja s'ha publicat al BOE del dia 10 de juny de 2020, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, més conegut com el Decret de la denominada nova normalitat aprovat pel Govern.

En concret, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, estableix per a tot l'Estat una sèrie de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació, dirigides a garantir el dret a la vida i a la protecció de salut mentre perduri la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, una vegada expirada la vigència de l'estat d'alarma (21 de juny de 2020) i de les mesures extraordinàries establertes a la seva empara. Entre les mesures de prevenció i higiene, podem destacar que les empreses hauran de garantir la distància entre empleats, facilitar-los desinfectant, reordenar els llocs de treball i l'organització de torns, o l'ús de llocs comuns, i mantenir el teletreball com a opció prioritària.

 

En els centres de feina

A l'entorn laboral s'estableixen les següents obligacions per al titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, per al director dels centres i entitats, i això sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normes laborals que resultin aplicables:

  • Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció, conformement als protocols que s'estableixin en cada cas.
  • Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
  • Adaptar les condicions de feina, inclosa l'ordenació dels llocs de feina i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat de 1,5 metres entre el personal o, quan això no sigui possible, proporcionar EPI adequats al nivell de risc.
  • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.
  • Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

 

A més, quan un treballador comenci a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es continua establint l'obligació tant de contactar immediatament amb el telèfon habilitat per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals, com la de col·locar-se una màscara i seguir les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Aquestes mesures de prevenció i higiene bàsiques, sense perjudici de les que s'estableixin per les administracions competents sobretot en matèria d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament, s'aplicaran a tots els sectors d'activitat i en particular en els centres, serveis i establiments sanitaris (art. 8), en els centres docents (art. 9), en els centres residencials de caràcter social (art. 10), en els establiments comercials (art. 11), als hotels i allotjaments turístics (art. 12), en les activitats d'hostaleria i restauració (art. 13), en museus, biblioteques, arxius o monuments, així com en establiments d'espectacles públics i d'altres activitats recreatives (art. 14) i en instal·lacions esportives (art. 15).

L'incompliment d'aquestes obligacions seran sancionades, sense perjudici de la responsabilitat que recaigui en l'ordre laboral, conforme al que es disposa en la Llei General de Salut Pública.

 

Ús obligatori de màscares

Les màscares s'hauran de continuar utilitzant en:

  • La via pública, espais a l'aire lliure i espais tancats d'ús públic o oberts al públic, quan no es pugui garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal d'almenys 1,5 metres.
  • Els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, i en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

L'incompliment d'aquesta obligació serà considerat infracció lleu i se sancionarà amb multa de fins a 100 euros.

Com fins ara, aquesta obligació no serà exigible als qui presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la màscara o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per treure-se-la, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització; tampoc quan es faci esport individual a l'aire lliure; ni en els supòsits de força major o situació de necessitat; o quan, per la naturalesa de les activitats, el seu ús resulti incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

A més, aquest Reial decret llei 21/2020, estableix que la venda unitària de màscares quirúrgiques no empaquetades només es podrà realitzar en les oficines de farmàcia.

 

Altres mesures

Addicionalment, s'adopten per Reial decret llei 21/2020 altres mesures de les que destaquem les contingudes en:

  • S'autoritza l'atorgament d'avals a les operacions de finançament que realitzi el Banc Europeu d'Inversions a través del Fons Paneuropeu de Garanties en resposta a la crisi de la COVID-19, per assegurar la continuïtat en la provisió de finançament a empreses durant la crisi, amb la finalitat d'evitar que una crisi de liquiditat es transformi en una crisi de solvència.
  • Sobre gestió de la prestació farmacèutica, s'estableix de manera conjuntural, i fins que finalitzi l'actual situació de crisi sanitària, la possibilitat d'establir les mesures oportunes per dispensar els medicaments en modalitat no presencial, garantint l'òptima atenció amb el lliurament, si escau, dels medicaments en centres sanitaris o, en establiments sanitaris autoritzats per a la dispensació de medicaments pròxims al domicili del pacient, o en el seu domicili. A aquest efecte s'estableix que serà el servei de farmàcia dispensador el responsable tant del subministrament dels medicaments fins al lloc de destinació, com del seguiment farmacoterapèutic.
  • S'estén fins al 31 de desembre de 2020, encara que els estatuts no ho haguessin previst, la possibilitat que les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions, se celebrin per videoconferència o per conferència telefònica múltiple i que els seus acords es puguin celebrar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president o quan ho sol·licitin, almenys, dos dels membres de l'òrgan.

 

Per a més informació, truqui’ns al 938 706 408 o enviï un correu a agora@agora.sa.com i els contestarem al més aviat possible.