Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Existeix la possibilitat d’aplicar un 10 per cent a aquelles obres de rehabilitació, així com de renovació i reparació en edificis o parts dels mateixos destinats a l’habitatge. Es tracta d’un avantatge important, però cal saber en quins casos es pot aplicar i quins requisits són necessaris.

En primer lloc, per determinar si les obres realitzades són de rehabilitació i tributen al tipus reduït del 10 per cent, hauran de complir-se dos requisits:

  • Que més del 50 per cent del cost total del projecte de rehabilitació es correspongui amb obres de consolidació o tractament d'elements estructurals, façanes o cobertes o amb obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació.
  • Si es compleix el primer requisit, l'import total de les obres ha d'excedir del 25 per cent del preu d'adquisició de l'edificació (si es va efectuar en els dos anys anteriors al inici de les obres de rehabilitació), o del valor de mercat de l'edificació abans de la seva rehabilitació, descomptant a ambdós casos el valor del sòl.

S’entenen per obres anàlogues a les de rehabilitació, entre d’altres, les d'adequació estructural que proporcionin a l'edificació condicions de seguretat constructiva, les de reforç o adequació del cimentació o les de reconstrucció de façanes i patis interiors.

Es consideraran obres connexes a les de rehabilitació quan el seu cost total sigui inferior al derivat de les obres de consolidació i sempre que estiguin vinculades a elles de forma indissociable i no consisteixin només en acabat o ornament de l'edificació, ni en el simple manteniment o pintura de la façana:

  • Les obres de paleta, lampisteria i fusteria.
  • Les destinades a la millora i adequació de tancaments, instal·lacions elèctriques, aigua i climatització i protecció contra incendis.
  • Les obres de rehabilitació energètica.

Quan un projecte d'obres no pugui qualificar-se com de rehabilitació, les obres de renovació i reparació realitzades en edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, tributaran al tipus reduït del 10 per cent quan es compleixin els següents requisits:

a) Que el destinatari sigui persona física, i utilitzi l'habitatge a què es refereixen les obres per al seu ús particular. També quan el destinatari sigui una comunitat de propietaris per les obres fetes en l'edifici en què es trobi l'habitatge.

b) Que la construcció o rehabilitació de l'habitatge a què es refereixen les obres hagi conclòs al menys dos anys abans del inici d'aquestes últimes.

c) Que la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució o, en el cas de que els aporti, el seu cost no excedeixi del 40 per cent de la base imposable de l'operació.